Hameaux des Lacs

Wettelijke vermeldingen

Hameaux des Lacs - Monclar-de-Quercy (82)

Propriétaire : Terres de France

Téléphone : +33 (0)5 55 84 34 48

Adresse : 42 Rue du Dr Calmette, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Siret : 501 445 043 00059

RCS : 501 445 043

N° de TVA Intracommunautaire : FR68501445043

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° d’agence de Voyage : IM037150006

Capital Social : 112.000,00 Euros

Création du site : Terres de France

Téléphone : +33 (0)5 55 84 34 48

Adresse : 42 Rue du Dr Calmette, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Siret : 501 445 043 00059

RCS : 501 445 043

N° de TVA Intracommunautaire : FR68501445043

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Capital Social : 112.000,00 Euros

Hébergement : WP Serveur

Téléphone : +33 (0)9 72 49 72 64

Adresse : 134 Avenue du président Wilson 93100 Montreuil

RCS : Bobigny 08 840 474

N° de TVA Intracommunautaire : FR86808840474

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Capital Social : 10.000 Euros

Technische informatie op de site van Hameaux des Lacs

De internetgebruiker die deze site bezoekt, erkent dat hij/zij over de nodige bekwaamheid en middelen beschikt om deze site te betreden en te gebruiken. Hij/zij erkent en verklaart dat hij/zij vooraf heeft gecontroleerd of hij/zij over een toereikende computerconfiguratie beschikt en of zijn/haar apparatuur geen virussen bevat en perfect functioneert.

De internetgebruiker erkent tevens te hebben vernomen dat de site www.hameauxdeslacs.com 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is. Behalve in geval van overmacht en moeilijkheden in verband met communicatienetwerken of technische moeilijkheden.

De site Hameaux des Lacs kan om onderhoudsredenen de site onderbreken en zal trachten de gebruikers hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 betreffende de informatica, bestanden en vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van nominatieve gegevens uitgevoerd en van deze website aangegeven bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

De website Hameaux des Lacs stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en gecontroleerde informatie en/of hulpmiddelen te verstrekken, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op haar site.

Wet op de gegevensbescherming

De internetgebruiker wordt er overeenkomstig artikel 27 van de Franse wet van 6 januari 1978 op gewezen dat de facultatieve informatie die hij/zij verstrekt door, indien hij/zij dit wenst, te antwoorden op de op de site aanwezige formulieren, het mogelijk maakt zijn/haar verzoek te beantwoorden en bestemd is voor www.hameauxdeslacs.com, die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan, voor administratieve en commerciële beheersdoeleinden en, tenzij hij/zij zich hiertegen verzet, voor de andere bedrijven van de groep of voor de partnerbedrijven van de groep Terres de France.

De internetgebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat hij/zij het recht heeft alle hem/haar betreffende persoonsgegevens in te zien en te corrigeren door te schrijven naar Groupe Terres de France, 42 rue Calmette 37540 Saint Cyr Sur Loire.

Eigendom, auteursrecht van de website Hameaux des Lacs

De algemene structuur, evenals de software, teksten, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, en alle andere elementen die deel uitmaken van de site zijn het exclusieve eigendom van de Groep Terres de France.

Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site door welk middel dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Groep Terres de France is verboden en vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Hetzelfde geldt voor de databases op de website, die beschermd worden door de bepalingen van het wetboek van intellectuele eigendom dat de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken omzet, en waarvan de Groep Terres de France de producent is.

Elke gebruiker of bezoeker van de website mag geen hyperlink naar deze site maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de groep Terres de France.

Media kredieten